Mpanandratra Tehina

Ireo hafatra mandritra ny "Mpanandratra Tehina".

RESAKA OBEISSANCE ABSOLUE ET SANS CONDITION

« Ary rehefa nitsahatra niteny Jesoa, dia hoy Izy tamin\'i Simona: Mandrosoa ho any amin\'ny lalina, dia alatsaho ny haratonareo hahazoana hazandrano.Fa Simona namaly ka nanao hoe: Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na ...

JESOA TIA MAMPIANATRA

« Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin\'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron\'ny Farihin\'i Genesareta Jesoa; ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin\'ny farihy Izy; fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny haratony. Ary niditra teo amin\'ny sambokely ...

NY TENIN’ANDRIAMANITRA DIA TENY VOAZAHA TOETRA

Salamo 119 :139-141 : « Efa maharitra aina ahy ny fahasaro-piaroko, Satria nanadino ny teninao ny mpandrafy ahy. Voazaha toetra tamin’ ny memy ny teninao, Ka dia tian’ ny mpanomponao. Kely aho ka natao ho tsinontsinona; Nefa tsy hadinoiko ny didinao ». VOAZAHA TOETRA NY TENIN’ANDRIAMANITRA ...

ANDRIAMANITRA DIA MARINA – JUSTE

« Marina Ianao, Jehovah o, Ary mahitsy ny fitsipikao. Efa voadidinao amin\'ny fahamarinana sy ny fahatokiana indrindra ny teni-vavolombelonao ». Salamo 119 :137-138 Fantatsika fa ny Salamo 119 manontolo dia mampianatra sy mankalaza ny tenin’Andriamanitra. MARINA NY TENIN’ANDRIAMANITRA Ilay marina, ...

IZAO LANITRA HITANTSIKA IZAO, ITY TANY MISY ANTSIKA ITY, DIA HO LASA AMIN’NY FIRIMORIMOANA MAFY, ARY HO LEVON’NY AFO NY TENAN’NY ZAVATRA REHETRA

« Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron\'ny Tompo, ary amin\'izany ny lanitra dia ho lasa amin\'ny firimorimoana mafy, ary ho levon\'ny afo ny tenan\'ny zavatra rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy ».2 ...

MATOA NY TOMPO MBOLA TSY TONGA, DIA SATRIA TIANY ISIKA REHETRA HO TONGA AMIN’NY FIBEBAHANA

« Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon\'ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin\'ny fibebahana izy rehetra ». 2 Petera 3 :9 MATOA NY TOMPO ...