Fahasoavan’ny Tompo ho aminao

Etude Biblique

Ny alarobia @ 17:30

Mpiara-miaritory amin’i Jesoa
Ny alarobia @ 18:45

Cellule de Prière

Fianarana mitoriteny

Ny alatsinainy @ 18:00

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

arrow
arrow

"Dia namaly Izy ka nanao taminy hoe: Mandehana ianareo, ambarao amin'i Jaona izao hitanareo sy renareo izao; mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara". — Lioka 7 : 22

“Ity firenena ity manaja Ahy amin’ny MOLONY; Fa ny fony kosa lavitra Ahy”. (Matio 15:8)

Tsy ianao io resahan’i Jesoa io.

Asehoy ary fa MANAJA Azy marina ianao amin’ny fandoavana ny adidinao Aminy. ARA-BOLA no resahana anio.

Tahin’i Jesoa

Ny Mpitandrina, Solofo Ramaholimihaso

ORA FIDIRANA

ALAHADY 07 MARSA 2021

- 06ora15

- 11ora

 

ALAHADY 14 MARSA 2021

- 06ora15

- 11ora

ALAHADY 21 FEB 2021

Ao amin’ny filazantsaran’i Matio ry havana, Matio 13. Andeha iarahantsika…

ALAHADY 07 FEB 2021

Ao amin’ny Genesisy 15. Tian’ny Tompo ho sainintsika Fiangonana ny…

"Hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro". — Jeremia 1 : 5a