Fahasoavan’ny Tompo ho aminao

Etude Biblique

Ny alarobia @ 17:30

“Mpanandratra Tehina”
Ny alarobia @ 18:45

Cellule de Prière

Fianarana mitoriteny

Ny alatsinainy @ 18:00

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

arrow
arrow

"Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako: fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena". — Marka 13 : 13

“Ity firenena ity manaja Ahy amin’ny MOLONY; Fa ny fony kosa lavitra Ahy”. (Matio 15:8)

Tsy ianao io resahan’i Jesoa io.

Asehoy ary fa MANAJA Azy marina ianao amin’ny fandoavana ny adidinao Aminy. ARA-BOLA no resahana anio.

Tahin’i Jesoa

Ny Mpitandrina, Solofo Ramaholimihaso

ORA FIDIRANA

MIKATONA NY FIANGONANA

ALAHADY 26 JOL 2020

Ao amin’ny filazantsaran’i Lioka, Lioka 8, izay ny perikopa hakantsika…

ALAHADY 19 JOL 2020

Ao amin’ny filazantsaran’i Jaona, Jaona 4 :28a : « Dia nandao ny sininy ravehivavy…

"Ary rehefa voasambotra Jaona, dia nankany Galilia Jesoa nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: Efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra; mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara". Marka 1:14-15