Fahasoavan’ny Tompo ho aminao

Etude Biblique

Ny alarobia @ 17:30

“Mpanandratra Tehina”
Ny alarobia @ 18:45

Cellule de Prière

Fianarana mitoriteny

Ny alatsinainy @ 18:00

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

arrow
arrow

"Ary niray fo sy fanahy ny olona rehetra izay nino; ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza, fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany". Asan'ny Apostoly 4:32  

“Ity firenena ity manaja Ahy amin’ny MOLONY; Fa ny fony kosa lavitra Ahy”. (Matio 15:8)

Tsy ianao io resahan’i Jesoa io.

Asehoy ary fa MANAJA Azy marina ianao amin’ny fandoavana ny adidinao Aminy. ARA-BOLA no resahana anio.

Tahin’i Jesoa

Ny Mpitandrina, Solofo Ramaholimihaso

ORA FIDIRANA

Mikatona ny Fiangonana. Ary mbola tsy misy ny fotoam-bavaka amin'ny andavanandro.

Fa ny sekretera mpandraharaha sy ny centre médical dia misokatra ny Alatsinainy hatramin'ny Sabotsy amin'ny 8ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro.

ALAHADY 31 MEY 2020

Miarahaba anareo amin’izao andro Pentekosta izao ry havana, manonona ny…

ALAHADY 24 MEY 2020

Ao amin’ny Epistily nosoratan’ny Apostoly Paoly ho an’ny Galatiana ;…

"Ary rehefa voasambotra Jaona, dia nankany Galilia Jesoa nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: Efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra; mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara". Marka 1:14-15