Fahasoavan’ny Tompo ho aminao

Etude Biblique

Ny alarobia @ 17:30

“Mpanandratra Tehina”
Ny alarobia @ 18:45

Cellule de Prière

Fianarana mitoriteny

Ny alatsinainy @ 18:00

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

arrow
arrow

"Simona Petera namaly Azy hoe: Tompo o, hankany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary izahay mino ka mahalala fa Ianao no Ilay Masin'Andriamanitra". — Jaona 6 : 68 - 69

“Ity firenena ity manaja Ahy amin’ny MOLONY; Fa ny fony kosa lavitra Ahy”. (Matio 15:8)

Tsy ianao io resahan’i Jesoa io.

Asehoy ary fa MANAJA Azy marina ianao amin’ny fandoavana ny adidinao Aminy. ARA-BOLA no resahana anio.

Tahin’i Jesoa

Ny Mpitandrina, Solofo Ramaholimihaso

ORA FIDIRANA

ALAHADY 06 DESAMBRA 2020

- 06ora30

- 10ora30

ALAHADY 13 DESAMBRA 2020

- 06ora30

- 10ora30

 

ALAHADY 15 NOV 2020

Ao amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly ; Asan’ny Apostoly 3. Tantara-na lehilahy…

"Izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny Fanahy ho santatra ato am-pontsika". — II Korintiana 1 : 22