Fahasoavan’ny Tompo ho aminao

Etude Biblique

Ny alarobia @ 17:30

Mpiara-miaritory amin’i Jesoa
Ny alarobia @ 18:45

Cellule de Prière

Fianarana mitoriteny

Ny alatsinainy @ 18:00

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

arrow
arrow

"Ary raha mbola nandeha sy niresaka izy roa lahy, dia, indro, nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roa lahy; ary Elia niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra". — II Mpanjaka 2 : 11

FANGATAHANA VAVAKA

  • Mandray anao any amin’ny Biraony Pastera Solofo amin’ny ora fandraisany olona na sur Rdv.
  • Azonao atao koa ny mangata-bavaka amin’ny telefaonina (032 05 645 49). Soraty :
    • Ny anaranao
    • Ny antom-bavaka (Corona na hafa)

Tahian’i Jesoa

ORA FIDIRANA

MIKATONA NY FIANGONANA

 

ALAHADY 02 MAY 2021

Eo amin’ny tontolon’ny fitantanana dia zava-dehibe ry havana izany atao…

ALAHADY 25 APR 2021

« Mitandrema, fandrao manao tsinontsinona na dia ny iray aza amin’ireny…

"Hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro". — Jeremia 1 : 5a