Fahasoavan’ny Tompo ho aminao

Etude Biblique

Ny alarobia @ 17:30

Mpiara-miaritory amin’i Jesoa
Ny alarobia @ 18:45

Cellule de Prière

Fianarana mitoriteny

Ny alatsinainy @ 18:00

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

(Pr Solofo Ramaholimihaso)

arrow
arrow

"Manefa famindram-po amin'ny razantsika Izy Sady mahatsiaro ny fanekeny masina, Dia ny fianianana izay nianianany tamin'i Abrahama razantsika, Hanao izay hahazoantsika hanompo Azy tsy amin-tahotra, Satria afaka amin'ny fahavalontsika isika, Amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra hiainantsika". — Lioka 1 : 72 - 75

“Ity firenena ity manaja Ahy amin’ny MOLONY; Fa ny fony kosa lavitra Ahy”. (Matio 15:8)

Tsy ianao io resahan’i Jesoa io.

Asehoy ary fa MANAJA Azy marina ianao amin’ny fandoavana ny adidinao Aminy. ARA-BOLA no resahana anio.

Tahin’i Jesoa

Ny Mpitandrina, Solofo Ramaholimihaso

ORA FIDIRANA

MIKATONA NY FIANGONANA

 

ALAHADY 04 APR 2021

Galatiana 3 :10-14 : « Fa izay rehetra amin’ ny asan’ ny lalàna…

"Hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro". — Jeremia 1 : 5a