Toriteny

ALAHADY 22 MAR 2020

22 mars 2020
« Fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy; ary miezaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny Tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany.…

Alahady 15 MAR 2020

15 mars 2020
Matio 12. Misaotra ny Tompo isika ny amin’ilay hafany ho antsika Fiangonana amin’izao maraina izao ry havana. Raha fintinina ilay hafatra dia lazaina tahak’izao, hoe : AZA AORINA AMIN’NY FAHAGAGANA NY FINOANAO. Andeha, hanazavana an’izany, vakiantsika…

ALAHADY 08 MAR 2020

8 mars 2020
« Kanefa manan-teny aminao Aho, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain'nyFanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia havelako hihinana ny avy amin'ny hazon'aina, izay eo amin'ny Paradisan'Andriamanitra ». Apokalypsy 2 :4 ;7 « Kanefa…

ALAHADY 01 MAR 2020

1 mars 2020
"Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovany ny ankamaroan'ny asany lehibe Izy, satria tsy nibebaka ireo, ka nanao hoe: Ary ianao, ry Kapernaomy, hasandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin'ny fiainan-tsy…

ALAHADY 23 FEB 2020

23 février 2020
« Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra ». Kolosiana 3 :16 Ny hafatra androany…