Toriteny

ALAHADY 12 JOL 2020

12 juillet 2020
Ao amin’ny Galatiana 5 :6 ry havana : « Fa ao amin’ i Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsi-famorana, fa ny finoana izay miasa amin’ ny fitiavana ». Ny finoana izay miasa amin’ny fitiavana.…

ALAHADY 05 JOL 2020

5 juillet 2020
Ao amin’ny filazantsara araka ny Jaona, Jaona 9 : 35-38. Izay no anombohantsika ny hafatra. Jaona 9 :35-38, andao iarahantsika mamaky amin’ny anaran’i Jesoa izany : « Jesoa nandre fa efa noroahiny ralehilahy; ary rehefa nahita azy Izy, dia…

ALAHADY 28 JON 2020

28 juin 2020
Lioka 21 :36 : « Fa miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan’ny Zanak’olona ». Ilay tapany farany ry havana, ilay tapany farany amin’io andinin-tsoratra Masina io,…

ALAHADY 21 JON 2020

21 juin 2020
2 Korintiana 13, teny faran’izay mamy, teny volamena, ary teny mora tadidiana ry havana ; andeha hiarahantsika mamaky izany amin’ny anaran’i Jesoa, 2 Korintiana 13 :14 : « Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo sy ny…

ALAHADY 14 JON 2020

14 juin 2020
Ny lohahevitra tiako zaraina aminao ; fa nampianarin’ny Tompo ahy dia tiako zaraina aminao anio dia izao, hoe : ao anatin’izao fianarantsika ny amin’ny hoe : « Mihavàna ao amin’ny Tompo » izao amin’ity volana Jona ity eo amin’ny sehatry ny…